Vision och mål

Vision

Helsjön är en plats där människan får vara den hon är och tillsammans med andra får växa och känna delaktighet. 

Verksamhetsidé

Helsjön folkhögskola vilar på:

  • Stiftelsens ändamålsparagraf

”Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola har till ändamål att i Västsverige upprätta folkhögskola och driva dess verksamhet på evangelisk-luthersk grund och i väst-svensk kyrklighets anda samt i den mån så kan ske, jämväl genom andra åtgärder på samma grund och i samma anda arbeta för främjandet av kyrkligt liv.”

  • Statens mål för folkbildningen

“Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Identitet

Helsjön har tre ord som, tillsammans med vår vision, definierar vilka vi är och som genomsyrar vår verksamhet. Detta är grunden för vår verksamhet och det som vi kommunicerar i mötet med andra. Det vi gör på Helsjön ska stämma överens med dessa ord:  

Hållbarhet – Vi står för en social, ekonomisk, ekologisk och andlig hållbarhet där vi tar ansvar för varandra, platsen där vi finns och planeten som vi fått.  

Bildning– Vi bildar oss tillsammans för att bättre kunna möta världen och varandra samt vara delaktiga i demokratiska processer.

Andlighet – Vi har en tydlig förankring i Svenska kyrkan och välkomnar därför människor med olika livssyn. 

Inriktningsmål för 2023-2026:  

  • Utveckla Helsjön som mötesplats. Vi vill vara en plats där det existentiella/goda samtalet får rum. 
  • Utveckla Helsjöns hållbarhetsprofil och prioritera hållbarhetsarbetet. 
  • Utveckla samverkan såväl inom Helsjön som med andra.

Hållbarhet och miljö

Ta en rundtur på skolan

Helsjön folkhögskola
Helsjön 1, 519 90 Horred

info@helsjon.se
0320-20 58 30